Önümiň görkezilmegi

Ses bar iş stoly simsiz gürleýjimiziň ajaýyp aýratynlyklaryndan biri, telefonyňyz bilen durnukly we çalt birikmegi üpjün edýän täsirli 10-15 metr simsiz geçiriş aralygydyr.Diýmek, ýitgi ýa-da baglanyşyk meselesi barada alada etmän, üznüksiz aýdym-saz çalmakdan lezzet alyp bilersiňiz.Oturylyşyk geçirýärsiňizmi ýa-da öýde rahat agşam hezil edýärsiňizmi, bu gürleýji otagyň nirede ýerleşýändigine garamazdan yzygiderli kemsiz ses çykarar.
  • Simsiz gürleýji Bluetooth ses paneli LED RGB bilen
  • Täze-10W-ses-bar-iş stoly-simsiz gürleýji

Has köp önüm

  • index_about
  • takmynan_us7
  • takmynan_us8

Näme üçin bizi saýlamaly?

HLT Şençzhenen şäherindäki ses önümlerini öndüriji.2016-njy ýylda esaslandyrylan, merkezi Guangdong welaýatynyň Şençzhenen şäherinde ýerleşýär.

Ilki başda, HLT elektronika, yşyklandyryş, halta we ş.m. önümçilik zawodlary üçin plastmassa sanjym galyplaryny gaýtadan işlemegi üpjün edýär.2018-nji ýyldan başlap, HLT material üpjünçilik zynjyrynyň we tehniki kuwwatynyň artykmaçlyklaryndan peýdalanyp, Bluetooth gürleýjisini we Bluetooth nauşnigini dizaýn edip we ýygnap başlady.

Kompaniýa habarlary

habarlar1

Nauşnik maşgalasynyň täze agzasy: Süňk geçiriji nauşnik

Süňk geçirijisi, sesleri dürli ýygylyklaryň mehaniki yrgyldylaryna öwürýän we ses tolkunlaryny adamyň kellesi, süňk labyrinti, içki gulak limfa, spiral enjamy we eşidiş merkezi arkaly geçirýän ses beriş usulydyr.Kla bilen deňeşdirilende ...

habarlar1

Simsiz Bluetooth gürleýjisini nädip saýlamaly

Bluetooth gürleýjisi näme?“Bluetooth” gürleýjisi, ulanyjylara bizar ediji simler kynçylyksyz aýdym-sazlary erkin diňlemäge mümkinçilik berýän adaty sanly we multimediýa gürleýjilerinde ulanylýan programma.Akylly terminallaryň ösmegi bilen Bluetoot ...