• banner_3

Iki baglanyşyk Öý teatry stereo ses çyzgysy

Iki baglanyşyk Öý teatry stereo ses çyzgysy

Gysga düşündiriş:

Kuwwatly 10W iň ýokary kuwwatlylygy bilen, bu ýumşak we ykjam ses paneli oýunçylar we giňişliklerde ajaýyp ses gözleýänler üçin ajaýyp.Onuň minimalistik dizaýny, aňsat elýeterliligi üpjün edýär, şol bir wagtyň özünde çyra, oýun ýa-da aýdym-saz tejribäňize çuňňur täsir edýär.Bu Bluetooth stereo ses paneli bilen beýlekiler ýaly ses syýahatyna taýyn boluň.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň beýany

Öýüňiz, işiňiz ýa-da açyk dynç alyşyňyzyň iň soňky ses ýoldaşy bolan “LED” goşa teatr stereo ses panelini “LED” bilen tanyşdyrmak.Bu öňdebaryjy ses paneli, ajaýyp aýratynlyklary we ajaýyp öndürijiligi bilen ses tejribäňizi öwürmegi maksat edinýär.

Bu ses paneliniň tapawutly aýratynlyklaryndan biri, goşa birikmek ukybydyr.Simsiz tejribäni halaýarsyňyzmy ýa-da simli birikmäni ulanmagy makul bilýärsiňizmi, bu ses paneli sizi gurşap aldy.“Bluetooth” we 3,5 mm kömekçi opsiýalar bilen enjamlaryňyzy aňsatlyk bilen birikdirip we bökdençsiz ses akymlaryndan lezzet alyp bilersiňiz.Dykylan kabeller bilen hoşlaşyň we simsiz birikmek azatlygyndan lezzet alyň.

2 * 5W doly aralyga subwoofer we 360 ​​dereje daş-töweregi ses täsiri çuňňur ses effektleri.Subwoofer esasly professional akustiki düzediş, sesiň çuňlugyny we baýlygyny hakykatdanam duýmaga mümkinçilik berýän ajaýyp bas effektini üpjün edýär.Oýun edýärsiňizmi, telewizora tomaşa edýärsiňizmi ýa-da aýdym diňleýärsiňizmi, bu ses paneli ajaýyp ses tejribesini berer.

Iki birikdirilen öý teatry stereo ses paneli diňe bir ýokary ses hilini üpjün etmän, umumy kynçylyklary hem ýeňip geçmeli.Bu ses zolagynda kabul edilen anti-magnit we sesi ýatyrýan tehnologiýalar, jübi telefonlary, kompýuterler, telewizor we ş.m. ýaly periferiýa enjamlary tarapyndan döreýän biynjalyk sesleri basyp ýatyrmaga kömek edýär, bu sesiňizi hiç hili päsgelçiliksiz ýa-da päsgelçiliksiz lezzet alyp bilersiňiz.

Indi sesini aýratyn düwme bilen islenýän derejä sazlamak has aňsat.Ses göwrümini sazlamak has lezzetli we şahsylaşdyrylan ses tejribesini üpjün edýär.Mundan başga-da, güýçli metal tor içerki gürleýjiniň böleklerini netijeli goraýar, ses paneliniň ömrüni uzaldýar we berkligini üpjün edýär.

Bäsleşikden özüni tapawutlandyrmak barada aýdylanda, “Dual Connect Home” teatry Stereo ses paneli hakykatdanam şöhle saçýar.Onuň goşa birikdiriş aýratynlygy, ony bazardaky beýleki ses panellerinden tapawutlandyrýar we Bluetooth we simli birikmeleriň arasynda saýlamaga çeýeligi üpjün edýär.Mundan başga-da, professional akustiki sazlamak arkaly gazanylan iň ýokary bas effekti bäsdeşler bilen deňeşdirip bolmajak deňsiz ses tejribesini üpjün edýär.

Arzan 2.0 simli kompýuter noutbugy Oýun ses paneli
Arzan 2.0 simli kompýuter noutbugy Ses bar gürleýjisi

Bu ses çyzgysy üçin programmalar tükeniksiz.Öýüňiziň güýmenje ulgamyny ösdürmek, işiňiz üçin çuňňur ses tejribe döretmek ýa-da açyk dynç alyş wagtynda ajaýyp ses hilinden lezzet almak isleýän bolsaňyz, bu ses paneli iň oňat çözgütdir.Islendik enjam bilen aňsatlyk bilen jübütlenýär we giňişligiňizi daş-töweregi ses mekanyna öwürýär.

Spesifikasiýa

Marka HLT / OEM / ODM Material ABS + Demir tor
Model NOOK HSB-3528 Batareýanyň kuwwaty 1200mAh
Çykyş güýji 2 * 45mm 5W Oýun wagty 3-4 sagat
Bluetooth wersiýasy 5.0 Önümiň agramy 560g
Önümiň ululygy 426 * 58 * 66mm Reňk Gara
Funksiýa Bluetooth / handsfree / Aux-in / TF / USB / LED

Jikme-jiklikler

Ajaýyp öndürijilikden we aýratynlyklardan başga-da, bu ses paneli iň ýokarky dizaýny bilen tapawutlanýar.Mat gutarmagy diňe bir giňişligiňize nepislik goşmak bilen çäklenmän, eýsem gowy tutmak we kaşaň duýgy hem berýär.Sleumşak we döwrebap dizaýny bilen “Dual Link Home” teatr stereo spikeri islendik bezege aňsatlyk bilen garyşar.

Gaty demir tor içindäki şah bölümini netijeli goraýar.

Indi görüp bilersiňiz, “LED” bilen goşa baglanyşyk öý teatry Stereo ses paneli häzirki zaman ses tehnologiýasynyň we dizaýnynyň nusgasydyr.Onuň goşa birikdiriş mümkinçilikleri, magnitlere garşy sesiň ýatyrylmagy, garaşsyz ses sazlamalary we ajaýyp bas ony ses güýjüne öwürýär.Gaty gurluşy we köpugurly ulanylyşy bilen bu ses paneli deňsiz-taýsyz ses tejribesini gözleýänler üçin amatlydyr.“Dual Link Home Theatre” stereo ses paneli bilen şu gün ses oýnuňyzy güýçlendiriň.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň