• banner_4

Yzyna we alyş-çalyş syýasaty

Yzyna we alyş-çalyş syýasaty

Müşderi gowşurylan önümleri alsa we haýsydyr biriniň kemçilikli ýa-da fiziki taýdan zeper ýetendigini görse, abatlamagy, çalyşmagyny ýa-da yzyna gaýtarylmagyny sorap biler.

HLT müşderi hyzmat toparyna wagtynda hasabat beriň we kemçilikli haryt alsaňyz mukdaryny hasaplaň.

HLT müşderi hyzmat toparyna ýüz tutmagyňyzy haýyş edýäris+ 86-755-2330 5679 or + 86-139 6765 3019we / ýa-da e-poçta iberiňvicky@hlt3c.com.Islegiňiz HLT tarapyndan gözden geçirilenden we tassyklanandan soň işlener.

Kemçilikleriň subutnamasy: kemçilikler tapylanda anyk surat ýa-da wideo düşüriň we kemçilik sanlaryny hasaplaň.Bu maglumatlaryň hemmesini HLT-e iberiň we satuwdan soňky işgärlerimiz size 2 ~ 5 günüň içinde çözgüt bilen gaýdyp gelerler.

Returnhli girdejiler HLT ygtyýarly bolmaly we ýüklemezden ozal ylalaşylan bolmaly.Zyýanlar we kemçilikler HLT-de bolandygy subut edilse, HLT ýük daşama çykdajylaryny tölär.

img-1