• banner_4

Biz hakda

Biz hakda

abput_us1

Biz kim?

HLT Şençzhenen şäherindäki ses önümlerini öndüriji.2016-njy ýylda esaslandyrylan, merkezi Guangdong welaýatynyň Şençzhenen şäherinde ýerleşýär.

Ilki başda, HLT elektronika, yşyklandyryş, halta we ş.m. önümçilik zawodlary üçin plastmassa sanjym galyplaryny gaýtadan işlemegi üpjün edýär.2018-nji ýyldan başlap, HLT material üpjünçilik zynjyrynyň we tehniki kuwwatynyň artykmaçlyklaryndan peýdalanyp, Bluetooth gürleýjisini we Bluetooth nauşnigini dizaýn edip we ýygnap başlady.

Üznüksiz ösüş bilen HLT häzirki wagtda umumy meýdany 7,800 inedördül metr, bir gezeklik galyp sanjym dizaýny we önümçilik liniýasy we 88 işgäri bar.Kompaniýa, Milli karz baha beriş şahadatnamasy guramasy tarapyndan Hytaýyň hil habarlar torunyň "Hil pioneri", "AAA derejeli bütewiligi dolandyryş görkeziş firmasy" baýragyna eýe boldy we "Iň gowy on altyn medal elektron tehnologiýa kompaniýalary" toparynyň saýlamasynda birinji baýraga mynasyp boldy. Guangdong welaýatynda "China Vision Media Network.

Biz näme edýäris?

HLT kiçi ses çykaryjy, gijeki ýagtylyk Bluetooth gürleýjisi, IPX7 suw geçirmeýän gürleýjisi, Bluetooth ses paneli, açyk trolleý gürleýjisi, TWS, boýnuň nauşnigi, simsiz çişler, oýun nauşnigi, simsiz nauşnik, simli nauşnik we ş.m. ýaly dürli ses önümlerini öndürýär. önümlerimiz üçin galyplar.Ajaýyp stil we daşky dizaýn we gowy ses hili müşderilerimiz üçin gowy satuw gazanýar.

Bu wagta çenli bu kompaniýa ses markalary, sowgat markalary, 3C sanly zynjyr dükanlary we 26 ýurdy öz içine alýan dilerler bilen işleýär, OEM & ODM-a ses meýdanynda bir duralga hyzmatyny hödürleýär.

foot_ico_03
ýyllar

Döredildi

foot_ico_01

Gat meýdany

foot_ico_02
+

Hünärmenler

takmynan_us2

Kompaniýanyň filosofiýasy

Bütewiligimiz, güýjümiz we hilimiz pudak tarapyndan ykrar edildi we kabul edildi.HLT güýçli bazar bäsleşiginde çalt ösdi we ulanyjylaryň giň ynamyna we abraýyna eýe boldy.Müşderilerimize ýokary hilli önümler we hyzmatlar bermek üçin kompaniýa "ilki bilen hil, müşderi gönükdirilen" pelsepesine eýerýär.Geljekde HLT müşderilerimize has ýokary hyzmatlary bermek üçin "hil we innowasiýa" ýörelgesine eýerer we olary tüýs ýürekden goldar.

Kompaniýanyň baýraklary we şahadatnamalary

takmynan_us3
takmynan_us4
takmynan_us5

Ofis meýdany

takmynan_us6
takmynan_us7
takmynan_us8

Önümçilik meýdany

takmynan_us9
takmynan_us10
takmynan_us9
takmynan_us11

Toparymyz

Zehinli we yhlasly hünärmenler toparymyz bilen buýsanýarys.Toparymyz 88 işgärden ybarat, olaryň 60% -den gowragy uniwersitetiň uçurymlary.Bu dinamiki topar dürli tejribe we tejribe getirýär.HLT bagyşlanan gözleg we gözleg topary, üstünliklerimiziň möhüm bölegidir, sebäbi önümlerimizi ýokary hilli standartlara çenli ösdürmek we gowulaşdyrmak üçin jogapkärdir.Mehaniki inersenerler, elektrik inersenerleri we daşarky dizaýnerler topary tarapyndan ýolbaşçylyk edilýän R&D toparymyz innowasiýa höwesli we hemişe toparyň işini gowy oýnaýar.Toparlaýyn işlemek, hyzmatdaşlyk we müşderini kanagatlandyrmak ugrundaky üýtgewsiz ygrarlylygymyz bilen, toparymyz müşderiler üçin iň oňat tejribe bermäge çalyşýar.Täze önümleri dizaýn etmek ýa-da müşderi hyzmatyny bermek bolsun, HLT-iň ösmegini we has gowulaşmagyny üpjün etmek üçin elmydama bilelikde işleýäris.

Gözleg we barlag bölümimiz:

* 2 Mehaniki inersener
* 2 Elektrik inereneri
* 2 Daş görnüşi dizaýnerleri
* 1 Çeper eser dizaýneri

Biziň QA bölümimiz:

* 2 IQC
* 2 IPQC
* 2 FQC
* 1 OQC

Satuwdan soňky bölümimiz:

* 2 Hyzmat işgärleri
* 7 * 24 sagat garaşma
* Çözüw üçin 1-3 gün jogap

Näme üçin biz?

Üpjünçilik zynjyryny dolandyrmak: OEM we ODM hyzmatlarynda tejribeli we bäsdeşlik üpjünçilik zynjyry (plastmassa galyp, sanjym önümçiligini goşmak bilen).

Şahadatnamalar: CE, CB, RoHS, FCC, ISO 9001 tassyklanan zawod.

Hil kepilligi: 100% synag materiallary, 100% funksional synag we 100% taýýar önüm barlagy.

Kepillik hyzmaty: bir ýyl kepillik, satuwdan 24 * 7 gün soň.

Goldaw: tehniki maglumatlary we paket we edebiýat dizaýn hyzmatlaryny berip biler.

Gözleg we gözleg bölümi: elektron inersenerleri, mehaniki inersenerleri we daşky görnüşi dizaýnerlerini öz içine alýan güýçli gözleg topary.

Önümçilik zynjyry: galyndy, sanjym, önümçilik gurnama, ýüpek çap etmek we ş.m.

nyşan hakda

Müşderilerimiz

 • 2016
 • 2018
 • 2020
 • 2021
 • 2022
 • 2023
 • 2016
  • HLT Şençzhenen şäherinde plastmassa sanjym galyplary we gaýtadan işlemek bilen meşgullandy.Kompaniýa çalt ösýär we jemi 15 sanjym galyplaýjy maşyna ýetdik.
 • 2018
  • Ses bölümi döredildi we Bluetooth gürleýjisi we Bluetooth nauşnik öndürip başlady.Käbir köpçülikleýin galyp modellerinden başladyk, şol bir wagtyň özünde HLT R&D topary şahsy galyp modellerimizi ösdürdi.2023-nji ýyla çenli hususy önümlerimiz üçin 200-den gowrak toplum bar.
 • 2020
  • Bahalary ýokarlandyrmak we baha bäsdeşlige ukyplylygymyzy saklamak, şeýle hem üpjünçilik zynjyrynyň köp bölegini merkezleşdirmek üçin ähli HLT önümçilik desgalary Dongguana göçürildi.
 • 2021
  • Kompaniýanyň 5 ýyllygyny bellemek.Covid-19 döwründe kompaniýa uly we ownuk streslere we kynçylyklara duçar bolsa-da, HLT oňyn düzediş girizdi we çykdajylarymyzy mümkin boldugyça arzanlady, biz halas bolduk.
 • 2022
  • 6 aýlyk taýýarlykdan soň HLT B2C ses işine başlady.Shopee-de onlaýn dükan açdyk.B2C işi, ulanyjylara we bazara has gowy düşünmek üçin açyk penjire.
 • 2023
  • Şanhaýda täze şahamça iýun aýynda işlemeli.Täze ofis açylandan soň, HLT Hytaýyň gündogaryndaky müşderileri has gowy kesip biler. Müşderileriň kanagatlanmagy HLT-iň aladasy.