• banner_3

Täze 10W ses bar stoly simsiz gürleýjisi

Täze 10W ses bar stoly simsiz gürleýjisi

Gysga düşündiriş:

Bu 10W RGB çyra ses paneli barada:

Bu 10w ses paneli iş stoly simsiz gürleýji ses tejribesini üýtgedýär.Deňi-taýy bolmadyk ses tejribesini bermek üçin takyklyk we tejribe bilen guruldy.Önüm diňe bir güýçli ses mümkinçilikleri bilen çäklenmän, eýsem islendik giňişlige wizual täsir galdyrýan özüne çekiji LED RGB yşyklandyryş aýratynlyklary bilen hem özboluşlydyr.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň beýany

Ses bar iş stoly simsiz gürleýjimiziň ajaýyp aýratynlyklaryndan biri, telefonyňyz bilen durnukly we çalt birikmegi üpjün edýän täsirli 10-15 metr simsiz geçiriş aralygydyr.Diýmek, ýitgi ýa-da baglanyşyk meselesi barada alada etmän, üznüksiz aýdym-saz çalmakdan lezzet alyp bilersiňiz.Oturylyşyk geçirýärsiňizmi ýa-da öýde rahat agşam hezil edýärsiňizmi, bu gürleýji otagyň nirede ýerleşýändigine garamazdan yzygiderli kemsiz ses çykarar.

Şeýle-de bolsa, bu önümi hakykatdanam tapawutlandyrýan zat, onuň janly LED RGB yşyklandyryşydyr.RGB çyralary, ses tejribäňize özüne çekiji wizual element getirip, sansyz reňk kombinasiýalaryny döretmek üçin düzülip bilner.Halaýan aýdym-sazyňyzy çalsaňyz, çyralar urga sinhronlaýar we islendik gurşawa goşmaça tolgunma we güýç goşýan ajaýyp yşyk görkezişini döredýär.Dürli ýagtylyk reesimlerini saýlamak bilen, islendik pursat üçin ajaýyp atmosferany aňsatlyk bilen döredip bilersiňiz.

RGB ses paneli gürleýjisi 2400mAh 10W duýduryş sagady simsiz gürleýji Subwoofer
RGB ses paneli ses çykaryjy duýduryş sagady simsiz gürleýji Subwoofer

Elbetde, dünýädäki ähli wizual täsinlikler ajaýyp ses hili bolmazdan hiç zady aňlatmaýar.Şonuň üçin ses sesi iş stoly simsiz gürleýjiler, baý we çuňňur ses köpelmegini üpjün etmek üçin iki sany doly diapazonly enjamlar bilen enjamlaşdyrylandyr.Bu ykjam enjamyň berýän hrustal arassa ses we güýçli bassyna haýran galarsyňyz.Halaýan aýdym-sazyňyzy diňleýärsiňizmi ýa-da gyzykly filme ýa-da oýun tejribesine çümýärsiňizmi, bu gürleýji sesiňizi çümdürmegi täze belentliklere çykarar.

Ajaýyp ses hili we özüne çekiji yşyklandyryş nokatlaryndan başga-da, “Sound Bar” planşet simsiz gürleýjilerimiz hem köp taraplylyk bilen goldanýar.Islege görä Bluetooth, FM, USB, TF karta ýa-da AUX arkaly birikdirilen enjam, islendik ses çeşmesi üçin ideal edip, deňeşdirip bolmajak köpugurlylygy hödürleýär.Sazy simsiz geçirmek, radio diňlemek, USB ýa-da TF kartoçka salmak ýa-da enjamlary AUX arkaly gönüden-göni birikdirmek isleseňiz, bu gürleýji siziň islegleriňizi kanagatlandyryp biler.

Jaň sagady bilen RGB güýçli bas ses ses çykaryjysy

Ses bar iş stoly simsiz gürleýjiler, deňsiz-taýsyz ses tejribesini bermek üçin estetikany, ýokary ses hilini we deňi-taýy bolmadyk funksiýany birleşdirýär.Öýüňiziň güýmenje ulgamyny ösdürmek ýa-da müşderileriňize iň täze ses çözgütleri bilen üpjün etmek isleýärsiňizmi, bu önüm oýun çalşyjydyr.

Spesifikasiýa

Marka

HLT / OEM / ODM

Material

ABS + demir tor

Model NOOK

HSB-009

Batareýanyň kuwwaty

2400mAh

Çykyş güýji

5W * 2

Oýun wagty

5-6 sagat

Bluetooth wersiýasy

JL 5.0

Sürüji bölümi

2 dýuým * 2

Önümiň ululygy

380 * 71 * 80mm

Reňk

Gara

Funksiýa

BT / FM / USB / TFCard / AUX / Sagat / Duýduryş / RGB çyrasy

Jikme-jiklikler

Daşarky metal tor, içki gürleýjini yrgyldydan we tozandan goraýar.Ömrüňi uzaldýan köp ýyllap ulanyp boljak gaty berk.Mundan başga-da, demir tor çyzylmaga garşydyr.Downykylmak ýa-da öý haýwanlaryna degmek barada alada etmegiň zerurlygy ýok.

RGB ses paneli gürleýjisi 10W duýduryş sagady simsiz gürleýjisi

Paneldäki garaşsyz funksiýa düwmeleri düşnükli görünýär.8 düwmäni her aýratyn funksiýa üçin ulanmak aňsat.Singleeke funksiýanyň birini ulanmak amatly.Ulanyjylar zerur bolanda aýdym-saz re modeimini radio ýa-da erkin telefon jaňyna geçirip bilerler.

Jaň sagady bilen 10W RGB ses paneli

Bu tolgundyryjy syýahatda bize goşulyň we ses öwrülişiginiň bir bölegi boluň.Bu hakykatdanam çuňňur ses tejribesini synap görmek we duýmak üçin bu pursatdan mahrum bolmaň.Bilelikde, aýdym diňleýşimizi täzeden kesgitläliň we ajaýyp 10W RGB ses ses öý öý teatry bilen tehnologiýa we çeperçiligiň birleşmegini belläliň.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň