• banner_3

Simsiz Subwoofer gürleýjisi Bluetooth ses paneli

Simsiz Subwoofer gürleýjisi Bluetooth ses paneli

Gysga düşündiriş:

Bu Bluetooth ses paneli barada:

Bu tablisa wifi Bluetooth ses paneli güýçli we köpugurly ses enjamy bolup, ýokary 20W çykyş güýji ýokary aýdyňlyk bilen ýokary hilli sesleri berýär.Dokalan çal mata we gapdalyndaky düwme gaty owadan we nusgawy görünýär.Bluetooth birikmesi bilen bu ses çyzgysy telefonyňyza, noutbukyňyza ýa-da başga bir Bluetooth bilen işleýän enjama aňsatlyk bilen birigip, halaýan aýdym-sazlaryňyzy we wideolaryňyzy oýnap, oturylyşyklar, wakalar we hatda öý teatr ulgamlary üçin ajaýyp edip biler.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň beýany

Sesiň hili:

Ösen ses tehnologiýasy bilen bu 20W Bluetooth ses çykaryjy ses paneli, gulak we ýürek duýup bilýän bas bilen ýokary hilli ses çykarýar.Ses panelinde deňagramly we doly ses spektrini döretmek üçin bilelikde işleýän birnäçe draýwer we twitter bar.Bu aýdym-sazdan, filmlerden ýa-da oýunlardan lezzet alýan wagtyňyzda baý, çuňňur sesiň bolmagyny üpjün edýär.

Dizaýn:

Ses paneli, ýumşak şkaf bilen üznüksiz garyşýan nusgawy dizaýn bilen ýumşak we ajaýyp.Premium materiallardan ýasalan we berk we gowy gurlan ýaly duýulýar.Ses paneli çyzykly we ýeňil bolup, aýlanmagy aňsatlaşdyrýar we amatly bolar ýaly açyk meýdanda çykarylyp ýa-da telewizion stendiňize ýerleşdirilip bilner.

Stol matasy ýokary güýçli ses güýçlendiriji
öý teatry mata lound ses paneli güýçlendiriji

Baglanyşyk:

Ses paneli, Bluetooth birikmesi bilen enjamlaşdyrylyp, ony telefona, noutbuga, telewizora ýa-da başga bir Bluetooth bilen işleýän enjama aňsatlyk bilen birikdirmäge mümkinçilik berýär.Şeýle hem, ses kabeli arkaly Bluetooth däl enjamlar bilen birikmäge ýa-da telefonyňyza ýa-da başga enjamlaryňyza zarýad bermäge mümkinçilik berýän “Aux-In” porty we USB porty bar.

Super batareýanyň kuwwaty:

4000mAh batareýa, bagtly wagtlaryňyza ýoldaşlyk edýär.Adaty ses astynda bluetooth arkaly 12 sagat oýnap biler.

öý teatry mata uzyn zolakly ýokary güýçli ses paneli gürleýjisi
öý teatry matasy ýokary güýçli ses paneli

Gaty stendler:

4 aýak goldawy, ses çyzygynyň durnukly ýerleşdirilmegini üpjün edýär.Stoluň üstünde ýa-da ýerde durmak üçin güýçli sürtülme berýär, hatda gürleýjiniň hem göwräniň iň ýokary göwrümine öwrülmegi ýa-da titremezligi.

Goşmaça aýratynlyklar:

Sag tarapdaky düwme sesiňi sazlamaga mümkinçilik berýär, şeýle hem ol açyk / öçürilen.Bu dizaýn, gürleýjiniň göwresiniň üst we ýokarky tarapyny hiç hili nagyşsyz tekizleýär.Ses panelinde içerki mikrofon hem bar, bu telefonyňyz başga bir otagda bolsa-da, jaň etmek üçin elsiz enjam hökmünde ulanyp bilersiňiz.

öý teatry mata lound ses paneli
Stol matasy uzyn zolakly ýokary güýçli ses güýçlendiriji

Opsiýa üçin köp reňkli matalar:

Saýlawlar üçin goňur, çal, goýy we gara reňkler bar.Halaýan reňkiňizi saýlap bilersiňiz.

Spesifikasiýa

Marka HLT / OEM / ODM Material ABS + mata mesh
Model NOOK HSB-168 Batareýanyň kuwwaty 4000mAh
Çykyş güýji 10W * 2 Oýun wagty 10-12 sagat
Bluetooth wersiýasy JL 5.0 Önümiň agramy 960g
Önümiň ululygy 420 * 60 * 70mm Reňk Goňur / çal / goýy / gara
Funksiýa Bluetooth / handsfree / Aux-in

Netije:

Bu Bluetooth gürleýjiniň ses paneli, ýumşak we ajaýyp şkafda güýji, ajaýyp ses hilini we köp taraplylygyny birleşdirýän ajaýyp ses enjamydyr.Kino görýärsiňizmi, aýdym diňleýärsiňizmi ýa-da oýun oýnaýarsyňyzmy, ses paneli çuňňur we kanagatlandyryjy tejribe berýär, bu sizi yzygiderli ulanmagy dowam etdirer.

Ajaýyp mesh bilen bezelen ses paneli gürleýjisiniň ýumşak we nusgawy dizaýny, umumy hilini ýokarlandyrýan nepislige we stile täsir edýär.

Içerki iş stoly gürleýjisi hökmünde ulanmak isleseňiz ýa-da oturylyşyk üçin daşaryk çykarmak isleseňiz, bu simsiz ses çykaryjy köp taraply we aýlanmak aňsat.

Güýçli 2 * 10W gürleýjisi we 2 passiw otagy sarsdyryp, aýdym-sazyňyzy ýa-da filmleriňizi durmuşa geçirip biljek ýokary hilli, düşnükli we dinamiki ses berýär.Bu'Bu täsin tejribe!

Umuman aýdanyňda, bu ses paneli gürleýjisi, öý güýmenje ulgamyny ösdürmek isleýänler ýa-da açyk meýdançalarda zyňmagy halaýanlar we nirä barsa-da ýokary hilli sesden lezzet almak isleýänler üçin ajaýyp saýlawdyr.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň