• banner_4

Kepillik

Kepillik

Bluetooth gürleýjisi we TWS öndürijisi hökmünde HLT önümlerimiz üçin 1 ýyl kepillik berýär.Diýmek, gowşuryş senesinden başlap bir ýylyň içinde önümçilik kemçiligi ýa-da näsazlyk bar bolsa, müşderi şertlere laýyklykda mugt abatlamak, çalyşmak ýa-da yzyna gaýtaryp bermek isläp biler.Kepillik syýasatymyz aşakdaky ýaly aýdyň görkezilýär:

kepillik-1

※ Kepillik döwri: 1 ýyl kepillik gowşuryş senesinden başlaýar.

Provided Daşky gurşaw: Kepillik, adaty ulanylanda ýüze çykyp biljek önümçilik kemçiliklerini ýa-da näsazlyklary öz içine alýar.

Edy Düzediş: Müşderi mugt abatlamak, çalyşmak ýa-da yzyna gaýtarmak arasynda saýlap biler.

C Netijeler: Kepillik, hyýanatçylykly peýdalanmak, heläkçilik ýa-da äsgermezlik ulanmak zerarly ýetirilen zyýany öz içine almaýar.

Açyk we aç-açan kepillik syýasaty kompaniýamyzda ynam we ynam döretmäge kömek edýär we müşderileriň kanagatlylygyny we wepalylygyny ýokarlandyrýar diýip hasaplaýarys.