• sebäp-bg1 (1) 1

Sorag-jogap

Sorag-jogap

Sorag-jogap

REygy-ýygydan soralýan soraglar

S: Önümleriňize kepillik näme?

J: Getirmekden başlap 1 ýyl kepillik berýäris.

S: Mugt nusgalary hödürleýärsiňizmi?

J: Hawa.Mugt nusgalar isleg boýunça elýeterlidir.

S: Söwda şertleri näme?

J: Kabul edilen gowşuryş şertleri: FOB, CFR, CIF, EXW, FAS, FCA, DDP, DDU;

S: customörite hyzmat berýärsiňizmi?

J: Hawa, HLT müşderileriň dürli talaplaryny kanagatlandyrmak üçin bir gezeklik gümrük hyzmatyny hödürleýär.

S: Sargytymy näçe wagtlap iberip bolar?

J: Önümçiligiň gurşun wagty haýsy modellere we mukdaryna baglydyr.Adatça nusgalar üçin 2 ~ 7 gün, köpçülikleýin sargyt üçin 20 ~ 30 gün.

S: ODM syýasaty näme?Nusga almagyň bahasy we wagty nähili bolar?

J: Müşderilere täze önümleri dizaýn etmäge kömek edýäris.Pikiriňizi, isleýän ýerine ýetirişiňizi we spesifikasiýaňyzy aýdyp bilersiňiz, ýa-da bar bolsa suratyňyzy, suratlaryňyzy ýa-da nusgalaryňyzy berip bilersiňiz.Bu täze nusga üçin gurşun wagty açyk täze galyp bolmazdan 10 ~ 15 gün töweregi bolar.Nusga almak tölegi material we gaýtadan işlemek bahasyna baglydyr.Sargyt ahyrsoňy tassyklanandan soň bu nusga tölegi size gaýtarylar.

S: Markamy ýa-da nyşanymy önüme goýup bilerinmi?

J: Hawa, logotip çap etmek üpjün edilip bilner.

S: Harytlary nädip iberýärsiňiz?

J: Uzak möhletleýin işleýän öz ýük ekspeditorlarymyz bar.Olar size logistika çözgüdi we bäsdeşlik saýlawlaryny hödürläp bilerler.

S: Nädip tölemeli?

J: T / T, L / C gözümizde, Wiza, Western Union we ş.m. kabul edýäris.

S: MOQ çägiňiz barmy?

J: Bir stocka materialy bolan adaty modeller üçin MOQ bolmazdy.Emma şol modellerde aksiýa materialy ýok bolsa, MOQ talap edilýär.

BIZ BILEN IŞLEMEK isleýärsiňizmi?