• banner_3

Retro dizaýn iş stoly simsiz Bluetooth ses paneli

Retro dizaýn iş stoly simsiz Bluetooth ses paneli

Gysga düşündiriş:

Altyn düwme we CD nagyşly metal passiwler bilen retro dizaýny.Ses paneli, çuňňur ses tejribesini üpjün etmek üçin doly treble we täsirli bas gazanmak üçin güýçli 2 * 52mm gürleýji diskleri we passiwleri kabul edýär.
Jübi telefonlary, “iPad”, kompýuterler we beýleki enjamlar bilen utgaşyp, islendik ýerde oturylyşyk geçirip bilersiňiz.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň beýany

Retro-dizaýn iş stoly simsiz Bluetooth ses paneli bilen öňküsi ýaly aýdym-sazy başdan geçiriň.Üzüm estetikasyny häzirki zaman tehnologiýasy bilen garyşdyrmak üçin döredilen bu gürleýji, islendik öý ýa-da açyk meýdanda ajaýyp goşundy.Jübi telefonlary, “iPad”, kompýuterler we beýleki enjamlar bilen utgaşykly, köp taraply we ulanmak aňsat.

2 * 2 dýuým 52mm + 2 passiw birlik gatygepleýji draýwerler bilen enjamlaşdyrylan bu gürleýji, otagy doldurýan güýçli ses berip biler.2400mAh akkumulýator uzak wagtlap oýnamagy üpjün edýär, şonuň üçin halaýan sazlaryňyzy bökdençsiz lezzet alyp bilersiňiz.2 * 5W kuwwatly çykyş bilen, hrustal arassa ses we çuňňur basdan lezzet alyp bilersiňiz.

Bu gürleýjiniň mümkinçilikleri deňi-taýy ýok.Bluetooth, U disk, TF kart, AUX, FM we hatda elsiz jaň ýaly birnäçe reesimi goldaýar.Simsiz birikmegi halaýarsyňyzmy ýa-da fiziki saklaýyş enjamyny ulanyňmy, gürleýjilerimizde size zerur zat bar.FM radio funksiýasy, halaýan stansiýalaryňyza sazlamaga mümkinçilik berýär, elsiz jaň funksiýasy bolsa aňsat aragatnaşygy üpjün edýär.

“Retro Design Desktop” simsiz Bluetooth ses paneliniň ajaýyp aýratynlyklaryndan biri, özboluşly retro dizaýny.Poroşok bilen örtülen metal materialdan ýasalan, nepisligi we çylşyrymlylygy görkezýär.Metal CD nagyş passiwleri, hakyky söhbetdeşlige öwrülip, ​​nepislige täsir edýär.Diňe aýratyn ses bermek bilen çäklenmän, aýratyn hem görünýär.

52 mm doly aralyga goşa gürleýji goşa basly diafragma sesiň hilini ýokarlandyrýar we 3D gurşaw ses sesini üpjün edýär.Göni konsertdäki ýaly her bir urgyny we belligi duýup, aýdym-saz bilen meşgullanarsyňyz.Güýçli pes ýygylykly sürüjiler halaýan aýdym-sazyňyzyň baýlygyny we çuňlugyny çykarýar, diňlemek tejribäňizi täze belentliklere çykarýar.

Adaty iş stoly gürleýjilerinden tapawutlylykda, gürleýjilerimiz iki taraplaýyn ýygylyk bölünişini we dört taraplaýyn gürleýiş bölüminiň çiplerini ulanýarlar.Diýmek, onuň içinde doly aralyk sürüjisi we iki taraplaýyn ýüň bar.Bu dört garaşsyz bölüm, aýdym-sazyňyzda iň gowularyny getirmek üçin hakyky stereo 2.0 hi-fi ses ulgamyny döredýär.Örän düşnükli we deňagramly ses eşidersiňiz.

Doly aralyga gürleýjiniň we subwoofer diafragma gürleýjiniň utgaşmasy, gürleýjilerimizi aýratynlaşdyrýar.Has çuňňur ses tejribesi üçin sesi iki esse köpeldýär.Diňe sazy eşitmeýärsiňiz, duýýarsyňyz.Her bellik bedeniňizde rezonans döredýär we sizi arassa şatlyk we tolgunma duýgusy bilen doldurýar.

Spesifikasiýa

Marka HLT / OEM / ODM Material ABS + metal
Model NOOK HSB-3404 Batareýanyň kuwwaty 2400mAh
Çykyş güýji 5W * 2 Oýun wagty 4-6 sagat
Bluetooth wersiýasy 5.0 Önümiň agramy 556g
Önümiň ululygy 386 * 64 * 75mm Reňk Gök / çal / ýaşyl
Funksiýa BT / AUX / USB / TF / FM / Elsiz

Inçe görnüşi we ululygy islendik ýere ýerleşdirilip bilner.Islän wagtyňyz hakyky we owadan seslerden lezzet alyň.Ofis, öý ýa-da açyk bolsun;jübi telefonyňyzy / planşetiňizi / noutbukyňyzy / telewizoryňyzy birikdiriň, oturylyşyk, aýdym-saz, oýunlar we filmler derrew başlaýar.

Jikme-jiklikler

Retro görnüşiniň dizaýny, ýönekeý we owadan

Metal passiwleri bolan ABS şkafy, amatly el degirmek bilen çylşyrymly çäge öndürmek tehnologiýasy.

Metal CD nagşy passiw bezeg.Klassiki we ajaýyp stil.

Qualityokary hilli ses gürleýjilerini gözleýän bolsaňyz, bu Retro Dizaýn Iş stoly Simsiz Bluetooth Ses paneli iň oňat saýlawdyr.Onuň ajaýyp üzüm dizaýny, güýçli ses we köp taraply aýratynlyklary ony islendik kolleksiýa ajaýyp goşant goşýar.Öýde ýa-da açyk meýdanda ulansaňyzam, öňküsi ýaly aýdym-sazdan lezzet alyp bilersiňiz.Sazy janlandyrýan 3D gurşaw ses tejribesine çümüň.Ses sazlamalaryňyzy şu gün üzüm dizaýn iş stoly simsiz bluetooth ses paneli bilen täzeläň.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň