• banner_3

Güýçli 20W HD subwoofer gürleýjiniň ses paneli

Güýçli 20W HD subwoofer gürleýjiniň ses paneli

Gysga düşündiriş:

Bu, ses bazaryndaky 20W HD subwoofer gürleýjisindäki güýçli simsiz ses bar gürleýjilerinden biridir.Öňdebaryjy aýratynlyklar we iň täze tehnologiýalar bilen enjamlaşdyrylan bu ses çyzgysy ajaýyp ses hilini göterijilik we köp taraplylyk bilen birleşdirýär.

Bluetooth 5.0 wersiýasyny birikdirip, enjamlaryňyzy aňsatlyk bilen jübütläp we halaýan sazyňyzy simsiz akdyryp bilersiňiz.Kyn simler bilen hoşlaşyň we smartfonyňyzdan, planşetiňizden ýa-da başga bir Bluetooth bilen işleýän enjamyňyzdan bökdençsiz ses akymlaryndan lezzet alyň.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň beýany

2,5 dýuým 4Ω gürleýjiniň sürüjileri güýçli we çuňňur ses köpelmegini üpjün edýär.Jemi 10W * 2 çykarylyşy bilen, bu dinamiki gürleýji aýdyň belentlikleri, baý ortalary we çuň, rezonansly baslary üpjün edýär.Halaýan pleýist sanawyňyzdan lezzet alýarsyňyzmy ýa-da film görýärsiňizmi, güýçli 20W HD subwoofer gürleýjisi ses tejribäňizi artdyrar.

1500mAh * 2 oturdylan litiý batareýasy bilen enjamlaşdyrylan, birnäçe sagatlap üznüksiz saz çalmakdan lezzet alyp bilersiňiz.Oturylyşyklarda ýa-da açyk meýdanda ýygnanşyklarda güýjüň gutarmagy barada alada etmegiň zerurlygy ýok.Uzak wagtlap dowam edýän batareýa aýdym-sazyňyzy çalmagy dowam etdirýär, şonuň üçin nirä gitseňizem halaýan sazlaryňyzdan lezzet alyp bilersiňiz.

Köpugurlylyk nukdaýnazaryndan bu gürleýji dürli giriş opsiýalaryny goldaýar.FM, USB, TF kartoçkasy, AUX we Bluetooth birikmesi bilen aýdym-sazdan köp görnüşde lezzet alyp bilersiňiz.FM radio bilen halaýan radio ýaýlymlaryňyzy diňläň, göni USB ýa-da TF kartadan saz çalyň, AUX giriş arkaly daşarky enjamlara birikdiriň ýa-da diňe Bluetooth arkaly simsiz akyň.Mümkinçilikler tükeniksiz.

Mundan başga-da, bu ses paneli elsiz jaň etmäge mümkinçilik berýär.Içindäki mikrofon bilen jaňlara göni gürleýjiniň üsti bilen jogap berip bilersiňiz.Telefonyňyzy tapmak kynçylygy bilen hoşlaşyň we aýdym-saz bilen meşgullanýan wagtyňyz aç-açan söhbetdeşliklerden lezzet alyň.

Bu ses paneliniň tapawutly aýratynlyklaryndan biri, jaň sagadynyň işlemegi.Her gün irden oýanmak üçin smartfonyňyz bilen hoşlaşyň.Şahsylaşdyrylan duýduryş sazlamak ukyby bilen, oýanmak kynçylyksyz tejribe bolar.Günüňizi başlamak üçin halaýan sazlaryňyza ýa-da bu köpugurly ses paneliniň ýumşak sazlaryna oýanyň!

Mundan başga-da, ses çyzgysy gaty gaty we çydamly demir materialdyr.Bu innowasiýa dizaýny, ses paneliňiziň tozansyz galmagyny we iň oňat ýerine ýetirilmegini üpjün edip, tozana çydamlydyr.

Spesifikasiýa

Marka HLT / OEM / ODM Material ABS + Demir tor
Model NOOK HSB-1822 Batareýanyň kuwwaty 1500mAh * 2
Çykyş güýji 10W * 2 Oýun wagty 5-6 sagat
Bluetooth wersiýasy 5.0 Önümiň agramy 1.04kg
Önümiň ululygy 432x110x108mm Reňk Gara / gök / gyzyl / sary
Funksiýa FM / USB / TF kart / AUX / BT / elsiz jaň / sagat / jaň

Jikme-jiklikler

Adatça çyzykly dizaýn Bluetooth gürleýjileriniň ses hili adaty iş stoly Bluetooth gürleýjilerinden has gowudyr:

Gepleýjiniň ýagdaýy: Ses panelleri, adatça, iş stolunyň gürleýjilerinden has uzyn we has giňdir, bu has uly, has güýçli sürüjileriň içerde ýerleşmegine mümkinçilik berýär.Uly ululyk, gürleýjilere has giň ýygylyklary öndürmek üçin has köp otag berýär, netijede has baý we çuňňur ses çykarýar.

Akustiki dizaýn: Çyzykly dizaýn ses çyzgysy, sesiň proýeksiýasyny we ýaýramagyny gowulandyrmak üçin ýörite döredildi.Olarda köplenç ses öndürijiligini optimizirlemek we has ýakymly diňlemek tejribesini döretmek üçin sanly signallary gaýtadan işlemek (DSP) ýa-da wirtual gurşaw sesi ýaly içerki güýçlendirijiler we ses güýçlendiriji tehnologiýalar bar.

Birnäçe gürleýjiler: Köp ses panelinde gurluşyň içinde strategiki taýdan ýerleşdirilen birnäçe gürleýjisi bar.Bu düzediş, has gowy stereo bölünişine getirýär, netijede has giň ses sahnasy bolýar, has düşnükli we deňagramly ses çykaryşyndan lezzet almaga mümkinçilik berýär.

Giňeldilen bas: Käbir ses panellerinde pes ýygylykly gowulaşmagy üpjün edýän we has çuňňur, has täsirli bas berýän integral subwooferler ýa-da ýörite bas sürüjiler bar.Bu, esasanam film göreniňizde ýa-da agyr bas elementleri bolan aýdym diňläniňizde has doly ses tejribesini üpjün edýär.

Otagdan doldurýan ses: Inçe görnüşi sebäpli ses barlary, adatça, ses tolkunlaryny iş stolunyň gürleýjilerinden has giň meýdanda proýekt edýär.Bu otagy ses bilen doldurmaga, has çuňňur diňleýiş gurşawyny döretmäge kömek edýär.Lineeri gelende aýtsak, çyzykly dizaýn edilen Bluetooth ses panelleriniň hemmesi her iş stoly gürleýjisi bilen deňeşdirilende has ýokary ses hiline eýe däldir, sebäbi her önümiň takyk aýratynlyklary we in engineeringenerligi dürli bolup biler.Şonuň üçin satyn almak kararyna gelmezden ozal spesifikasiýalary barlamak, synlary okamak we ses nusgalaryny diňlemek maslahat berilýär.

Umuman aýdanyňda, bu güýçli 20W HD subwoofer gürleýjisi ses pudagy üçin oýun çalşygydyr.Täsirli ses hili, simsiz birikme, köp giriş opsiýalary, uzak wagtlap işleýän batareýa, elsiz jaň we janly LED çyralary bilen bu gürleýji aýdym-saz söýüjiler üçin doly bukjany üpjün edýär.Ses sazlamalaryňyzy täzeläň we bu güýçli we ajaýyp ses paneli bilen diňlemek tejribäňizi ýokarlandyryň.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň