• banner_3

Lomaý 3000mAh Stereo sesli professional ses bar gürleýjileri

Lomaý 3000mAh Stereo sesli professional ses bar gürleýjileri

Gysga düşündiriş:

Uly batareýa kuwwaty 3000mAh Stereo sesli hünär ses ses çykaryjylary: Ses tejribäňizi ýokarlandyryň.

 

Jikme-jikliklere, iň täze aýratynlyklara we ajaýyp eşidiş syýahatyna ygrarlylyk bilen döredilen bu gürleýji, diňleýiş duşuşyklaryňyzy özgertmäge taýyn.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň beýany

Deňi-taýy bolmadyk ses hili: Gulaklaryňyz üçin simfoniýa

Ses tejribäňizi görlüp-eşidilmedik belentliklere çykarmaga taýynmy?“Stereo Sound Bar Speaker” romanymyz - hünärmen inersenerlerimiz we dizaýnerler toparymyz tarapyndan oýlanyşykly döredilen iň ajaýyp eser.Professional Bluetooth gürleýjisi öndürijisi hökmünde sizi adaty ses ulgamlaryndan ýokary önüm bilen tanyşdyrýarys.Indi ses we ýagtylygy kabul edişiňizi kesgitlän duýgur syýahata gidiň!

Bu stereo bar gürleýjiniň merkezinde ajaýyp ses hilini üpjün edýän iň häzirki zaman ses tehnologiýasy ýerleşýär.Baý, çuňňur bas, düşnükli we sazly orta aralyklaryň we gysga, joşgunly belentlikleriň simfoniýasyna çümüň.Halaýan sazlaryňyzy çalýarsyňyzmy, blokbaster filmini görkezýärsiňizmi ýa-da güýçli oýun sessiýasyna gatnaşýarsyňyzmy, her bir ses deňsiz-taýsyz aýdyňlyk we takyklyk bilen ýaňlanar.HLT gürleýjisi bilen diňe bir aýdym diňlänok - duýýarsyňyz.

Lomaý 3000mAh Stereo sesli professional ses bar gürleýjileri
Lomaý 20W Stereo sesli professional ses bar gürleýjileri

RGB ýagtylygy: Ses we ýagtylygyň birleşýän ýeri

Aýdym-sazyňyzyň ritmine tans edýän haýran galdyryjy wizual tomaşa bilen özüne çekmäge taýynlaň.Bu professional ses çyzgysy, sesiňiz bilen sinhronlaşdyrylan, giňişligiňizi gurşap alýan ajaýyp reňk simfoniýasyny döredýän integrirlenen RGB ýagtylyk ulgamyny özünde jemleýär.Oturylyşyk gurnaýarsyňyzmy, öýde asuda agşam hezil edýäňizmi ýa-da daş-töweregiňizi gowulaşdyrmak isleýärsiňizmi, RGB çyrasy eşidiş tejribäňize täsir galdyryjy bir goşant goşýar.

Leeňil dizaýn, deňi-taýy bolmadyk ussatlyk: Gözler üçin baýram

HLT ses bar spikeri diňe bir tehnologiýanyň güýji däl-de, eýsem sungat eseri.Speakerumşak we çylşyrymly dizaýny bilen bu gürleýji içerki bezegi yzygiderli doldurýar we haýran galdyryjy nokada öwrülýär.Jikme-jikliklere we ussatlyga bolan ygrarlylyk, her bir egrilikde we konturda aýdyň görünýär, bu size diňe bir ajaýyp ses bilen çäklenmän, eýsem ajaýyp tehnologiýa eseri bilen hem üpjün etjekdigimizi görkezýär.

Göçme we uzak ömür: Islendik ýerde, islän wagtyňyz ses ýoldaşyňyz
3000mAh ygtybarly batareýa bilen enjamlaşdyrylan bu ses bar gürleýjisi, aýdym-sazyňyzyň hiç wagt durmazlygyny üpjün edýär.Seýilgähde piknikden lezzet alýarsyňyzmy, plýa beachda dynç alýarsyňyzmy ýa-da otagdan otaga göçüp barýarsyňyzmy, bu gürleýji ähli başdan geçirmeleriňizde size ýoldaşlyk etmek üçin döredildi.Birnäçe sagat dowam edýän üznüksiz aýdym-saz we özüne çekiji ýagtylyk displeýlerini başdan geçiriň, bu ses bar gürleýjiniň durmuşyňyzyň aýrylmaz bölegine öwrülmegini üpjün ediň.

Düşnüksiz baglanyşyk: güýmenje merkeziňiz
Enjamlaryňyzy oňa birikdirmek şemaldyr.“Bluetooth”, “AUX”, “USB” we “TF” kartoçkalaryny öz içine alýan köpugurly birikdiriş opsiýalary bilen, halaýan çeşmeleriňize dürli çeşmelerden girip bilersiňiz.Çekilen simler we çylşyrymly gurnamalar bilen hoşlaşyň, bu stereo sesli professional ses bar gürleýjisi, güýmenje merkeziňiz, ajaýyp ses we ajaýyp wizuallary aňsatlyk bilen bermäge taýyn.

Spesifikasiýa

Marka HLT / OEM / ODM Material ABS + Demir tor
Model NOOK HSB-351 Batareýanyň kuwwaty 3000mAh
Çykyş güýji 10W * 2 Oýun wagty 3-4 sagat
Bluetooth wersiýasy 5.0 Önümiň agramy 1000g
Önümiň ululygy 400 * 70 * 80mm Reňk Gara / çal / Gök / Greenaşyl
Funksiýa Bluetooth / handsfree / Aux-in / TF / USB / TWS / RGB LED

Jikme-jiklikler

Üýtgeşik aýratynlyklaryň biri, çylşyrymly nawigasiýa we gözegçiligi üpjün edip, üns bilen ýasalan tekiz düwmeleriň dizaýnydyr.Sleumşak, minimalist düwmeler gürleýjiniň umumy estetikasyna yzygiderli garyşyp, ýakymly we döwrebap görnüş döredýär.Duýgur duýgur funksiýasy bilen sesiňi aňsatlyk bilen sazlap, sazlary üýtgedip we ýumşak degmek bilen dürli funksiýalary işjeňleşdirip bilersiňiz.

Plönekeýleşdirilen düzüliş, aňsat nawigasiýa we aýdym-sazyňyza gözegçiliksiz gözegçilik etmäge mümkinçilik berýär.Ony aňsatlyk bilen açyp / öçürip, zarýad berip ýa-da AUX, TF karta ýa-da USB diskine birikdirip bilersiňiz.Funksiýa rozetkalarynyň hemmesi düşnükli we gowy tertipli.

Ses tejribäňizi ýokarlandyryň

Ordinaryönekeý ses ulgamlary bilen doldurylan dünýäde bu täze Stereo Ses Bar Spikeri innowasiýa, hil we çuňňur güýmenje şamçyragy hökmünde ýüze çykýar.2 * 10W sürüjileri we passiwleri kabul edip, gürleýji özüne çekiji we ajaýyp sesleri berýär, ses dünýäsinde ajaýyp lezzet berýär.

 

 

Sesi we ýagtylygy duýmagyňy üýtgetmäge taýynmy?6 reesim we RGB Light bilen HLT 3000mAh Stereo ses bar gürleýjisiniň özüne çekiji dünýäsine çümüň!


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň