• banner_3

Nauşnik maşgalasynyň täze agzasy: Süňk geçiriji nauşnik

Nauşnik maşgalasynyň täze agzasy: Süňk geçiriji nauşnik

Süňk geçirijisi, sesleri dürli ýygylyklaryň mehaniki yrgyldylaryna öwürýän we ses tolkunlaryny adamyň kellesi, süňk labyrinti, içki gulak limfa, spiral enjamy we eşidiş merkezi arkaly geçirýän ses beriş usulydyr.

Diafragma arkaly ses tolkunlaryny döretmegiň nusgawy ses geçiriş usuly bilen deňeşdirilende, süňk geçirijisi ses tolkunynyň köp ädimini ýok edýär, şowhunly ýerlerde sesiň dikeldilmegini üpjün edýär we howadaky ses tolkunlarynyň ýaýramagy sebäpli beýlekilere täsir etmeýär.Süňk geçiriji tehnologiýa süňk geçiriji gürleýiş tehnologiýasyna we süňk geçiriji mikrofon tehnologiýasyna bölünýär:

(1) Süňk geçiriji gürleýjiniň tehnologiýasy jaňlary kabul etmek üçin süňk geçiriji tehnologiýany ulanýar, ses tolkunlary süňk bilen berk berkidilen süňk arkaly eşidiş nerwine gönüden-göni iberilýär.Şonuň üçin gulagyňy zaýalamazdan iki gulagy açyp bolýar.Harby we raýat meýdanlarynda ýüzüň ýaňaklary sesleri göni ýaýratmak üçin ulanylýar.

(2) Sesi ýygnamak üçin süňk geçiriji tehnologiýany ulanyp, ses tolkunlary süňklerden mikrofona geçýär.Raýat meýdanynda, sesleri azaltmak üçin süňk geçiriji tehnologiýa ulanylýar.Harby ssenariýalaryň zerurlygy sebäpli käwagt gaty ses bilen gürlemek mümkin däl we süňk geçirijisinde sesiň ýitmegi howa geçirijisinden has pesdir.Süňk geçiriji mikrofon tehnologiýasy nauşnikleri esasan bokurdakda süňk geçirijisini ulanýar.Closeakynlygy sebäpli pes ýitgi.Esgerler diňe bildirmek isleýän görkezmelerini takyk bermek üçin kiçijik ses çykarmaly.

Bu süňkleri geçirmek usullaryndan peýdalanyp öndürilen nauşniklere süňk geçiriji nauşnikler diýilýär, süňklere duýgur nauşnikler hem diýilýär.

habarlar1

Süňk geçiriji nauşnikleriň aýratynlyklary

(1) Süňk geçiriji gürleýjiniň tehnologiýa nauşnikleri:
Geýeniňizde we ulananyňyzda gulaklary petiklemän, iki gulagy açyň, nauşnik dakmagyň oňaýsyzlygyny çözüň.Şol bir wagtyň özünde, nauşnik bilen maşk edende gulakda derlemekden döreýän arassaçylyk we saglyk meselelerinden hem gaça durýar.Şonuň üçin süňk geçiriji gürleýjiniň nauşnikleri sportda ulanmak üçin örän amatlydyr.Iki gulagy açmak hem howply ýagdaýlarda nauşnik ulanmak mümkinçiligini üpjün edýär.Garniturany ulananyňyzda gulagyňyzy açyň we daş-töweregiňizdäki üýtgeşmelere üns beriň, ulanmagy has ygtybarly ediň.

(2) Süňk geçiriji mikrofon tehnologiýa nauşnikleri:
Sesi ýygnamak üçin ýakyn aralyk sebäpli ýitgi az bolýar.Esasan sözüň göwrümi gaty az bolsa-da görkezilen görkezmelere anyk düşünmek üçin harby ugurda ulanylýar.


Iş wagty: Apr-04-2023