• banner_3

Multimedia öý subwoofer ses paneli

Multimedia öý subwoofer ses paneli

Gysga düşündiriş:

Deňi-taýy bolmadyk ses we estetika dünýäsine hoş geldiňiz.Bu RGB multimedia gürleýjisi sounr bar, ling + ses 2-i 1 dizaýnda birleşdirýär.“Bluetooth Ses Bar” gürleýjimiz, ajaýyp paketde aýdym-saz, güýmenje we stil başdan geçirmegiň manysyny täzeden kesgitleýär.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň beýany

Soundokary ses in Engineeringenerligi:
Duýgularyňy oýarjak sonik syýahatda bolmaga taýyn bol.Ikitaraplaýyn 7W gürleýjiniň dizaýny bilen, bu gürleýji öýde çuňňur tejribe almaga mümkinçilik berýän ýerinde diňlemegi dikeldýär.Gepleýjiniň disklerinde ýokary passiwler bilen, ýokary belentlikleriň, rezonansly orta we çuňňur, täsirli bas simfoniýasyny berýär.Her belligiň hrustal ýaly düşnükli we her urgy energiýa bilen gaýdýan dünýäsine çümüň.Öýde kino gijesini hezil edýärsiňizmi ýa-da gyzykly ýygnanyşyk geçirýärsiňizmi, bu gürleýji sesiň merkezi sahna çykmagyny üpjün edýär.

Birkemsiz simsiz birikme:
Şnurlary kesiň we simsiz birikmegiň amatlylygyny kabul ediň.“Bluetooth Ses Bar” gürleýjimiz, halaýan sanawlaryňyzy, podkastlaryňyzy we filmleriňizi synap görmäge mümkinçilik berýän enjamlaryňyz bilen yzygiderli jübütleşýär.Çekilen simleriň kynçylygy bilen hoşlaşyň we üznüksiz güýmenje azatlygyna salam beriň.

Leeňil we köp görnüşli dizaýn:
Gözellik we döwrebaplygyň garyndysy bilen döredilen ses ses çykaryjymyz estetiki parlaklygyň subutnamasydyr.Onuň ýumşak görnüşi, daşky gurşawyňyza çylşyrymlylyk goşup, islendik ýaşaýyş meýdanyny aňsatlyk bilen doldurýar.Tolkun dizaýn meshi diňe bir içki bölekleri goramak bilen çäklenmän, şol reňkli we köne dizaýn bilen deňeşdirilende aýratyn we üýtgeşik täze görnüş berýär.

Çuňňur kinematiki tejribe:
Öýüňiziň rahatlygyndan uly ekranyň jadysyny başdan geçiriň.Ses paneli gürleýjimiz, çuňňur ses öndürijiligi bilen film gijeleriňizi güýçlendirýär.Digitalitgisiz ses güýjüne ýakyn bolan ses çeşmesini ýitgisiz dikeltmek üçin sanly oýnamak funksiýasyny ulanmak.Wirtual daş-töweregi ses mümkinçilikleri bilen, hereketiň merkezine çykarylarsyňyz.

Ulanyjy üçin amatly interfeýs:
Plönekeýlik, içerki ulanyjy interfeýsimiz bilen çylşyrymlylyga laýyk gelýär.Sazlamalara synanyşyň, ses rejelerini sazlaň we düwmä basmak bilen mediýaňyzy dolandyryň.Ulanyjy üçin amatly dizaýn, elmydama ses tejribäňizi dolandyrmagyňyzy üpjün edýär we sesiňizi islegleriňize laýyklaşdyrmaga güýç berýär.

Her waka üçin ýasalan:
Tötänleýin agşamlardan başlap, gyzykly ýygnanyşyklara çenli, “Bluetooth Ses Bar” gürleýjimiz, ýaşaýyş durmuşyňyza uýgunlaşmak üçin döredildi.Kitap bilen dynç alýarsyňyzmy, oturylyşykda dostlaryňyzy myhman alýarsyňyzmy ýa-da oýun sessiýasyna çümýärsiňizmi, bu gürleýji her pursaty dinamiki ses öndürijiligi bilen baýlaşdyrýar.

Spesifikasiýa

Funksiýa Bluetooth + FM + USB + TF + AUX + Elsiz
Material ABS + Demir tor
Önümiň ululygy 375 * 55 * 65mm
Batareýa 2400mah
Sürüji 2.5 "* 2
Kuwwatly çykyş 14 Watt
Elektrik üpjünçiligi Batareýa ýa-da DC 5V
Reňk gutusy Ölçeg 112 * 105 * 425mm
Kartonyň ululygy 545 * 440 ** 470mm
PCS / CTN 20kompýuterler

Jikme-jiklikler

Sesiňiz, stiliňiz:
Diňe eşidiş tejribäňizi däl, eýsem görüş gurşawyňyzy hem ýokarlandyryň.Ses paneli gürleýjimiz, sazyňyz bilen sinhronlaşýan, islendik pursat üçin keýpini sazlaýan özüne çekiji LED çyralary özleşdirmek üçin kanwadyr.Sazlaryňyza tans edýän dürli reňkler bilen atmosferany güýçlendiriň, giňişligiňizi özüne çekiji audiowizual tomaşa öwüriň.

HLT 2018-nji ýyldan bäri ses meýdanynda jemlenýär. Döredileli bäri müşderilere ygtybarly we elýeterli ses önümlerini hödürlemäge synanyşýarys.Müşderilerimiziň 5 ýyllyk zähmeti we goldawy bilen HLT yzygiderli ösdi we ösdi.Amerikanyň günortasynda, Hindi we Aziýa bazarlarynda ýerli ýokary ses markalary bilen işleýäris.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň