• banner_3

Simsiz gürleýji LED RGB bilen Bluetooth ses paneli

Simsiz gürleýji LED RGB bilen Bluetooth ses paneli

Gysga düşündiriş:

Bu element hakda:

Klassiki daşky dizaýn, RGB LED bezegi goşup, owadan görünýär.

Ses panelinde açyk ses çykaryşyny üpjün edýän passiwler bilen 2 * 5W gürleýjisi bar.

 

BT, TF kart, USB, AUX we FM radio görnüşleriniň köpüsini goldaýar.

Bu simsiz ses paneli ýapyk iş stolunda we açyk meýdanda ulanylyp bilner.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň beýany

Bu ses çykaryjy, islendik öý güýmenje ulgamyna ýa-da açyk meýdanda ajaýyp goşundy.5 * 2W gürleýjisi we 2 passiw bilen, film görmek ýa-da aýdym diňlemek tejribäňizi artdyrjak aýdyň we güýçli ses we ajaýyp bas berýär.

RGB LED çyrasy Simsiz güýçli stereo oýun ses paneli

Gurlan Bluetooth tehnologiýasy, telefonyňyzy ýa-da beýleki enjamlaryňyzy gürleýjä aňsatlyk bilen birikdirmäge mümkinçilik berýär, şonuň üçin halaýan sazlaryňyzy simsiz geçirip bilersiňiz.Telefon öçürildi?Mesele ýok, maňa SD kartoçka beriň;SD kart ýokmy?Aňsat, USB fleş disk bilen oýnap biler!USB fleş disk bolmasa?Alada etme, AUX-ny noutbuk ýa-da telewizor üçin ulanyp bilersiňiz!

Mundan başga-da, RGB ýolbaşçylygyndaky bezeg otagyňyza ýa-da jaýyňyza ýumşak atmosfera goşýar.Bu simsiz ses paneli bilen ýokary hilli sesden we ajaýyp dizaýndan lezzet alyň!

RGB LED Bluetooth güýçli Stereo ses paneli gürleýjisi

Spesifikasiýa

Marka HLT / OEM / ODM Material ABS + Demir tor
Model NOOK HLB-G50 Batareýanyň kuwwaty 1200mAh
Çykyş güýji 5W * 2 Oýun wagty 3-4 sagat
Bluetooth wersiýasy 5.0 Önümiň agramy 556g
Önümiň ululygy 372 * 70 * 55mm Reňk Gara / çal
Funksiýa BT / AUX / USB / TF / FM / TWS / RGB LED

Bluetooth ses paneli 2021-nji ýyldan bäri meşhurlyk gazandy. Adaty iş stoly Bluetooth gürleýjisi ýaly, ol simsiz simsiz Bluetooth tehnologiýasy arkaly telewizora ýa-da beýleki enjamlara birikýär, olary öý teatr otagyňyzda ýa-da daşarda aňsatlyk bilen aýlap bilersiňiz.

Bluetooth ses panelleri uzyn çyzykly dizaýny kabul edýär, şonuň üçin has uly şah we batareýa üçin ýeterlik ýer bar.Şol bir gürleýjini ulanmak bilen, Bluetooth ses panelleri iş stoly gürleýjilerinden has gowy daş-töwerekdäki ses hiline ýetýär.Şonuň üçin öý teatr ulgamyňyzy täzelejek bolsaňyz, Bluetooth ses paneli gürleýjisi gowy saýlaw.

Jikme-jiklikler

Paneliň dizaýny bu ses panelini ýumşak we döwrebap görnüşe öwürýär.Tegelek we düşnükli düwmeleri basmak has aňsat.Düwmeler ömrüň azyndan 10000 gezek durup bilýän çydamlydyr.

Göçme simsiz güýçli stereo oýun Ses paneli RGB LED çyrasy

Güýçli we gaty demir tor berkdir we has könelmegine we ýyrtylmagyna çydap biler.Gepleýjini tozandan we beýleki galyndylardan goraýar.Mundan başga-da, demir tor ýoýulmany azaltmak arkaly gürleýjiniň ses hilini ýokarlandyrmaga kömek edýär.

Göçme simsiz güýçli Stereo oýun gürleýjisi RGB LED çyrasy

Bu logotip çap etmek üçin ýer.Logotipiňizi ýa-da markaňyzy şu ýerde düzüp bilersiňiz.Markaňyzy satmak gowy we peýdaly.

Göçme simsiz güýçli Stereo oýun Ses paneli gürleýjisi RGB LED çyrasy

bäş_startDinamiki RGB akym effekti we ajaýyp iş stoly effekti.Dürli yşyklandyryş periferiýalary bilen sowuk gradient atmosfera yşyklandyryş täsiri.Has oňat oýun tejribesi.

bäş_startDoly ýygylykly şah birligi 360 ° stereo daş-töweregi ses berýär,360 ° panoramik ses bölümi, jaýyňyzy hakyky kino öwürmek üçin kinoteatryň daş sesini simulasiýa edýär.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň