• banner_4

Hil barlagy

Hil barlagy

Hil dolandyryşymyz, Bluetooth gürleýjileriniň we TWS enjamlarynyň tutuş önümçilik prosesinden geçýär.

qc-1
2-nji kw

1. IQC (Gelýän hil gözegçiligi):Bu üpjün edijilerden alnan çig malyň, komponentleriň we bölekleriň gözden geçirilmegi.

Mysal üçin, materialyň zerur hil ülňülerine laýyk gelýändigine göz ýetirmek üçin PCBA funksiýasyny, batareýanyň kuwwatyny, materialyň ululygyny, ýerüsti gutarmagyny, reňk tapawudyny we ş.m. barlarys.Bu etapda material kabul edilýär, ret edilýär ýa-da çalyşmak üçin üpjün edijä gaýtarylýar.

2. SQE (üpjün edijiniň hil in Engineeringenerligi):Bu üpjün edijilerden alnan materiallaryň hiline baha bermek we barlamak.SQE üpjün edijiniň önümçilik prosesiniň önümiň hil standartyna laýyk bolup biljekdigini barlaýar.Bu üpjün edijileriň önümçilik zawodlaryny we materiallaryny barlamagy öz içine alýar.

3. IPQC (Amallaryň hiline gözegçilik):IPQC önümçiligimizde kemçilikleri wagtynda ýüze çykarmak üçin önümleri we ýarym taýýar önümleri synagdan geçirer, ölçer we gözegçilik eder.

3-nji sahypa

4. FQC (Soňky hil gözegçiligi):FQC sargytlaryň kesgitlenen hil standartlaryna laýyk gelmegini üpjün etmek üçin önümçilik gutaranda taýýar önümleri barlaýar.Bu önümleriň kadaly işlemegini üpjün etmek üçin daşky görnüşini, işleýşini we öndürijiligini barlamagy öz içine alýar.

4-nji sahypa

Garrylyk synagy

5-nji kw

Bluetooth signal barlaýjy

5. OQC (çykýan hil gözegçiligi):Käwagt önümçilik gutarandan soň sargyt birbada iberilmeýär.Müşderiniň logistika görkezmesi üçin ammarymyzda birnäçe gün garaşmaly bolýarlar.OQC önümlerimiz, müşderä iberilmezden ozal barlanýar.Görnüşini, işleýşini we öndürijiligini göz öňünde tutulşy ýaly ýerine ýetirmek üçin barlamagy öz içine alýar.

6. QA (Hil kepilligi):Bu önümçiligiň ähli basgançaklaryndan önümiň hilini üpjün etmegiň ähli prosesi.QA, hil ülňüleriniň berjaý edilmegini üpjün etmek, gowulaşdyrmak üçin ugurlary kesgitlemek we düzediş çäreleri meýilnamalaryny durmuşa geçirmek üçin önümçiligiň her tapgyryndaky maglumatlary gözden geçirýär we seljerýär.

Gysgaça aýtsak, önümçilik prosesinde hil dolandyryşy möhümdir.Önümleriň zerur ülňülere we müşderileriň isleglerine laýyk gelmegini üpjün etmek üçin IQC-den OQC-e çenli berk hil gözegçiligi çäreleri amala aşyrylýar.QA önümiň hilini yzygiderli gowulandyrmak we kemçilikleri azaltmak üçin bir prosesi üpjün edýär.